‣ Origens

La crisi sociosanitària desencadenada per la pandèmia de la Covid-19 va afectar profundament la nostra societat. Una de les conseqüències directes va ser la digitalització desbordada, que va transformar moltes de les esferes de la nostra vida: relacions personals, laborals, espais d’estudi, consum de cultura… Grans empreses de software i aplicacions privatives van aprofitar el moment per ampliar, encara més, el seu monopoli i el consegüent extractivisme de dades.
Al mes de maig de 2020, vam organitzar un grup de treball on compartir recursos i coneixements al voltant de les bones i males pràctiques de les tecnologies i plataformes que estàvem utilitzant. A poc a poc, va anar emergint la idea d’aprofitar aquella aturada forçosa per reflexionar i explorar maneres d’intercooperar amb les que generar sobiranies tecnològiques que empoderessin a les entitats de la cultura transformadora, l’ESS i la Justícia Global, afavorint lògiques alternatives i contraposades a l’extractivisme de dades del capitalisme de plataforma. Vam començar a treballar en aquella direcció trobant-nos setmanalment i coordinant el nou espai que vam anomenar «PlataformESS».
Compartint, repensant i identificant necessitats tecnològiques de les nostres respectives organitzacions vam activar un espai tecnoètic per resoldre les necessitats de digitalització dels nostres projectes. Tant internament ―assemblees, grups de treball, videoconferències, votacions secretes i a mà alçada, etc.― com externament ―concerts, conferències, projeccions, formacions, taules rodones, mercats virtuals―.
PlataformESS està impulsada per diferents entitats, projectes i col·lectius del món de la cultura lliure, el cooperativisme, la transformació social, l’Economia Social i Solidària, la justíficia global, el codi obert i el programari lliure.

‣ Disseny de la plataforma

Una de les primeres actuacions ―durant els mesos de maig i juny del 2020― va ser l’activació d’un espai i procés de recollida de necessitats de serveis TIC i de detecció d’interessos a través d’un pad col·laboratiu. També vam recollir els coneixements tecnològics i el grau d’alfabetització digital, tant de les entitats participants en l’espai de treball com de diferents d’entitats de l’ESS.
El mapatge d’entitats de la cultura transformadora, cooperativisme l’ESS i la Justícia Global realitzant va detectar les següents necessitats i coneixements tecnològics, a tenir en compte en el disseny de la infraestructura proposada:a:
  • Videoconferències per a reunions i trobades.
  • Videoconferència per a tallers (entorns més adaptables). 
  • Retransmissió de continguts (streaming): distribució de contingut audiovisual en temps real.
  • Repositori de visualització per contingut audiovisual (reproductor vídeo + espai de disc).
  • Entorns de documentació compartida i col·laborativa (pads + open office).
  • Espai d’emmagatzematge en línia i compartició de fitxers (Nextcloud).

‣ Experiències i casos d’ús

Vam validar la tecnologia en cinc escenaris d’ús diferents en entorns reals. Això ens va permetre donar resposta a les necessitats de producció d’activitats virtualitzades de les entitats de l’ESS on cada entitat va poder desplegar les seves activitats en el marc comú de la Tardor Transformadora.
FESC 2020
enregistrament i retransmissió en directe de les xerrades i activitats de la fira.
EINESS 2020
Retransmissió i repositori del cicle de cultura digital oberta.
LITERAL 2021
retransmissió en directe de les converses, presentacions de llibres i debats de la fira.
Caixa de Ressonància SMAC!
Assemblees del sindicat, tallers de formació interna i formacions de la Caixa de Ressonància.
Escola d’ESStiu 2021
Retransmissió i repositori de l’escola d’estiu de la XES.

‣ Properes passes. Full de ruta 2024-2025

En aquest període, PlataformESS vol créixer com a espai d’experimentació en tecnologies digitals lliures, ètiques i mancomunades, que doni suport a la construcció d’un relat polític al voltant de les alternatives existents a l’actual model hegemònic del capitalisme extractivista de plataforma.
La comunitat de PlataformESS s’organitza en dues corones. La primera corona és l’espai motor, que articula les entitats impulsores d’aquest espai. Aquestes participen en les assemblees bianuals amb veu i vot, fan ús habitual en clau experimental de les instàncies instal·lades al servidor mancomunat, i estan connectades als canals de comunicació interns de PlataformESS. La segona corona està formada per les entitats aliades i persones simpatitzants. Aquests col·lectius tenen afinitat amb els objectius de PlataformESS, volen estar informats de les novetats, i tenen interès en col·laborar i participar en les activitats que s’impulsen des del grup motor. Les entitats amb més implicació de la segona corona, tenen la possibilitat de passar a formar part del grup motor, mitjançant un procediment d’adhesió que suposa tenir l’estatus d’observadora en el grup motor durant un període de temps prèviament establert.
Un altre aspecte important en el full de ruta 2024-2025 és l’establiment d’un calendari d’activitats anuals. Això implica la definició dels espais, les reunions i els actes públics programats. Aquests moments anuals d’activitat inclouran assemblees bianuals, espais de comunitat de pràctica, l’organització d’activitats formatives i divulgatives com les escoletes d’estiu o d’hivern, i la intercooperació amb esdeveniments consolidats de l’ESS com la FESC o la fira La Literal.